Tornholmen

Tornholmen har karakter af strandeng og strandrørsump, på store dele af holmen ses et utal af mere eller mindre saltholdige udtørrede vandhuller.

Der er gode livsvilkår for småfugle på holmen, til gengæld er forholdene for vade- og andefugle stærkt forringede som følge af det høje dække af græs og urter.

Tornholmen er et af de vigtigste yngleområder for den grønbrogede tudse på Orø. Den har været i tilbagegang overalt i Danmark. Tudsen er stadig udbredt på Orø, men dens livsvilkår forværres bl.a. som følge af at ynglevandhullerne gror til.

Derfor har man fra 1998 til 2008 haft en naturplejeplan for Tornholmen, som bl.a. indebar græsning af kreatur, for at undgå at dette biologiske og landskabeligt værdifulde område forsvinder. Denne naturpleje er nu ophørt og bestyrelsen venter på information fra kommunen om hvad der videre skal ske.

Siden da har bestyrelsen indgået en ny aftale med kommunen, som efter en lidt turbulent start skulle være tilfredsstillende for alle parter.

Kvæget er på vinterferie og vi forventer en fredelig opstart på næste sæson med opsatte hegn langs vejen til Tornholmen.