Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllebroen – Orø

§ 1.
Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEBROEN – ORØ.

§ 2.
Foreningens område omfatter udstykninger fra matr. nr. 8a, 7a, 7k og 28e, Bybjerg by, Orø sogn i henhold til tinglyst deklaration.

§ 3.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser og håndhæve den på det i § 2 nævnte område tinglyste deklaration.

§ 4.
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

Medlemmer med kontingentrestance er ikke adgangsberettigede til generalforsamlingen.
Hvis et medlem ejer flere grunde, skal der betales kontingent for hver grund. Hver grund har en stemme, uanset om en grund har flere ejere.

Stemmeberettigede medlemmer kan være repræsenterede med én (1) skriftlig fuldmagt.

§ 5.
Til vedtagelse af vedtægtsændringer eller beslutninger af større økonomisk betydning kræves, at mindst 50 pct. af medlemmerne er mødt, og at 2/3 af de mødte afgiver stemme for forslaget.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig som følge af manglende fremmøde, men forslaget opnår 2/3 af de mødtes stemmer, indkalder bestyrelsen – såfremt forslagsstilleren fastholder forslaget – til ekstradionær generalforsamling, der afholdes inden 4 uger og med forslaget på dagsordenen.

Forslaget kan på denne generalforsamling da vedtages med almindeligt stemmeflertal, uanset det fremmødte antal medlemmer.

§ 6.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på Orø inden udgangen af Juni måned.
Indkaldelse skal tilgå medlemmernes privatadresse senest 14 dage inden generalforsamlingen og skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.
Beslutningsforslag skal fremgå af indkaldelsen og være tilgængelige for medlemmerne. Dagsorden anføres, med detaljeret angivelse af de emner, der kræver særlig majoritet.
Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til bestyrelsen senest 1. maj.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
Valg af dirigent
Valg af 2 stemmetællere
Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
Beretning om foreningens virksomhed
Indkomne forslag
Regnskab
Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr
Valg
Eventuelt

§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 1/4 af medlemmerne indsender krav herom til bestyrelsen, med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som den ordinære og skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er fremsat.

§ 8.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer: Formand. kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer, to bestyrelsessuppleanter, to revisorer og en revisorsuppleant.
Bestyrelse, bestyrelsessuppleanter og revisorer vælges for 2 år ad gangen, således at der skiftevis afgår to og tre bestyrelsesmedlemmer og hvert år en bestyrelsessuppleant og en revisor. Revisorsuppleanten vælges hvert år.

Genvalg kan finde sted.

Formand og kasserer vælges skiftevis.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

§ 9.
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 10.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan ud over den valgte kasserer tilknytte lønnet kassererhjælp.

Generalforsamlingen fastsætter lønrammen.

Kassereren forelægger det reviderede regnskab på generalforsamlingen.

Sagkyndig assistance kan tilknyttes foreningen.

Sekretæren fører forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

§ 11.
Medlemskontingent og rykkergebyr fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet er forfaldent til betaling 1. januar. Ved betaling efter 31. marts pålignes et rykkergebyr.

Restancer kan inddrives ved retslig inkasso.

§ 12.
Ved ejerskifte er sælger pligtig til at opgive købers navn og adresse til bestyrelsen.

§ 13.
Camping og teltning på fællesarealerne er ikke tilladt. Løsgående hunde uden for egen grund er ikke tilladt. Affald må ikke henkastes på stranden eller på fællesarealerne.
Benyttelse af jagt- og skydevåben af enhver art samt flitsbuer er ikke tilladt.

§ 14.
Ved opførelse af såvel sommerhuse som huse til helårsbeboelse skal byggelove, reglementer og sundhedsvedtægter overholdes.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 22. juni 2002.